O Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

O AČCKA

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (dále jen AČCKA) je české profesní sdružení subjektů cestovního ruchu, založené v roce 1991, které má v současné době více jak 250 členů z řad subjektů cestovního ruchu.

 

Řádným členem se mohou stát cestovní kanceláře a agentury, zabývající se příjezdovým i výjezdovým cestovním ruchem. Přidruženými členy AČCKA se mohou stát zahraniční cestovní kanceláře, hotely, centrály cestovního ruchu, školy a komerční firmy, které nabízejí služby cestovním kancelářím (např. pojišťovny, dopravci...).

 

AČCKA zastupuje a chrání hospodářské zájmy svých členů, podporuje jejich informovanost, rozvíjí jejich činnost a profesní prestiž. AČCKA navazuje kontakty a trvale spolupracuje s obdobnými organizacemi cestovního ruchu v zahraničí, s národními centrálami cestovního ruchu, s pořadateli veletrhů a dalšími subjekty. Zástupci AČCKA jsou členy celostátních a regionálních orgánů, účastní se jednání o vývoji legislativy, podílí se na tvorbě odborných zákonů a připomínkují zákony související.

 

AČCKA každoročně pořádá velká setkání členů - Kongres AČCKA. Dále pro své členy připravuje fam tripy a studijní cesty, poskytuje pravidelné informační a poradenské služby, organizuje společnou účast členů na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, pro které zajišťuje zvýhodněné ceny, pořádá vzdělávací kurzy a semináře, slouží jako primární kontakt pro zahraniční subjekty a mnoho dalšího. Asociace klade důraz na etiku podnikání a členy AČCKA při vstupu zavazuje k dodržování etického kodexu.

 

 

AČCKA je řádným členem ECTAA - asociace sdružující národní asociace cestovních kanceláří a cestovních agentur zemí Evropské unie, účastní se zasedání a své členy pravidelně informuje a aktuálním dění z evropské legislativy.

 

 

AČCKA je od května 2015 kolektivním členem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

 

 

Od října 2020 je AČCKA členem profesního sdružení České unie cestovního ruchu.

 

V návaznosti na připojení evropské asociace ECTAA ke Globálnímu etickému kodexu cestovního ruchu UNWTO, které proběhlo během 1. summitu prezidentů asociací v Cordobě v roce 2013, AČCKA se v srpnu 2015 rovněž slavnostně připojila k této iniciativě a vyjádřila tak souhlas s jejími principy. AČCKA se stala signatářem kodexu spolu se SOCR ČR, a to u příležitosti návštěvy generálního tajemníka Světové organizace cestovního ruchu UNWTO pana Taleba Rifai a ředitelky Komise pro Evropu Isabely Garaňa v České republice.

 

 

 

  AČCKA podporuje informovanost českých cestovních kanceláří, cestovních agentur, odborné i laické veřejnosti. Vybrané informace týkající se evropské legislativy jsou vytvořeny a zveřejněny za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

 

V lednu 2022 bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Asociací českých cestovních kanceláří a agentur a Vysokou školou ekonomickou v Praze (Fakultou mezinárodních vztahů), čímž bylo formálně stvrzeno dosavadní partnerství. Cílem obou organizací je propojení výuky s reálnou praxí v cestovním ruchu formou obohacení výuky o vstupy odborníků z odvětví, představení komplexní problematiky podnikání cestovních kanceláří a agentur v ČR a zajištění trvalého rozvoje vědního oboru cestovního ruchu.

 

 

 

Projekt umožní školení zaměstnanců cestovních kanceláří a agentur za účelem zvýšení jejich kompetence a kvalifikace.

Specifickými cíly jsou:

  • prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám,
  • aktivní a zdravé stárnutí,
  • zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika.

 

 

 

Projekt umožní školení zaměstnanců členů AČCKA, zejména malých a středních podniků, v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0.

Školené kurzy budou změřené na dovednosti k obsluze počítačů a počítačových nástrojů na základní i pokročilé úrovni, působení na sociálních sítích, práci s rezervačními systémy pro CK i CA aj.

 

Monatour Interhome CK Plus Tour SnowTrex Ludor
Go Afrika CK Eva AnChoice CK Consultour
Vytvářím objednávku...